Közérdekű adatok

Intézetünk fenntarthatósági terve (Legutolsó módosítás: 2016. április 10.)


I. Szervezeti, személyzeti adatok
Legutolsó módosítás: 2018. január 15.

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Név: Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Székhely: 2310. Szigetszentmiklós, Viola u.1.
Postai cím: 2310. Szigetszentmiklós Pf.8.
Telefonszám: 06-24-524-120
Telefaxszám: 06-24-406-009
Elektronikus levélcím: rendelointezet@szszri.hu
E-mail cím (kattintson az e-mail címre levél írásához):rendelointezet@szszri.hu
Honlap: Megtekintés
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 06-24-524-120
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Kattintson ide a megtekintéshez
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Főigazgató: Dr. Raffay Éva
Telefon: 06-24-524-148
E-mail cím (kattintson az e-mail címre levél írásához):foigazgato@szszri.hu

Gazdasági Igazgató: Bognár Zsolt
Telefon: 06-24-524-133
E-mail cím (kattintson az e-mail címre levél írásához):gazdasagi.igazgato@szszri.hu

Ápolási Igazgató: Nagyné Vadász Ildikó
Telefon: 06-24-524-131
E-mail cím (kattintson az e-mail címre levél írásához):apolasi.igazgato@szszri.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Név: Kerekes Jánosné
Telefonszám: 06-24-524-148
Telefax szám: 06-24-406-009
E-mail cím (kattintson az e-mail címre levél írásához):titkarsag@szszri.hu
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nem testületi szerv
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nincs másik közfeladatot ellátó szerv
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nincs másik közfeladatot ellátó szerv
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nincs alapított közalapítvány
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nincs alapított költségvetési szerv
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nincs alapított lap
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Név: Állami Egészségügy Ellátó Központ
Címe: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefonszám: 06-1-356-1522
E-mail cím (kattintson az e-mail címre levél írásához):aeek@aeek.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Legutolsó módosítás: 2018. január 15.

Személyesen munkanapokon (hétfőtől csütörtökig) 8:00-16:00 között, pénteki napokon 8:00-14:00 között.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Törvények, rendeletek
Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Intézetünk nem országos illetékességű szerv
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Intézetünk nem helyi önkormányzat
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Intézetünk nem tartozik ebbe a körbe
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Intézetünk nem finanszíroz közszolgáltatást
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Szállító, üzemeltető: Computrend ECOSTAT
Formátum: SQL adatbázis
Adatkezelés célja: Pénzügyi, gazdasági adatok

Szállító, üzemeltető: Béker Soft Informatika Kft.
Formátum: SQL adatbázis
Adatkezelés célja: Egészségügyi járó beteg adatbázis

Szállító, üzemeltető: Integramed Kft.
Formátum: SQL adatbázis
Adatkezelés célja: Egészségügyi laboratórium adatbázis

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Intézetünk nem ad ki nyilvános kiadványt
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Intézetünk nem testületi szerv
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Intézetünk nem rendelkezik közzéteendő jogszabálytervezetekkel
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Honlap: Megtekintés
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Intézetünk nem ír ki pályázatot
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Kattintson ide a megtekintéshez
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Név: Kerekes Jánosné
Telefonszám: 06-24-524-148
Telefax szám: 06-24-406-009
E-mail cím (kattintson az e-mail címre levél írásához):titkarsag@szszri.hu
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Intézetünk vonatkozó statisztikai adatgyűjtéssel nem rendelkezik
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Intézetünk vonatkozó statisztikai adatgyűjtéssel nem rendelkezik
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Intézetünk vonatkozó szerződésekkel nem rendelkezik
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Intézetünk vonatkozó szerződésekkel nem rendelkezik
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Intézetünk vonatkozó különös és egyedi közzétételi listával nem rendelkezik
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Intézetünk vonatkozó kulturális listával nem rendelkezik
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Intézetünk vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Intézetünk vonatkozó jegyzékkel nem rendelkezik
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Intézetünk vonatkozó tájékoztatóval nem rendelkezik
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Intézetünk vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Intézetünk vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Intézetünk vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik

III. Gazdálkodási adatok
Legutolsó módosítás: 2018. január 15.

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 2012. évi költségvetési beszámoló

2013. évi költségvetési beszámoló

2014. évi költségvetési beszámoló

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Felsővezetők éves bruttó bére: 19 306 803 Ft
Átlagos állományi létszám (96 fő) éves bruttó bére 237 255 621 Ft
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Intézményünk nem nyújt költségvetési támogatást.
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Intézetünk vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Intézetünk vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Intézetünk vonatkozó kifizetéssel nem rendelkezik
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Intézetünkben jelenleg nincs EU támogatásával megvalósuló fejlesztés
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) … feltöltés alatt…
Print Friendly